به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ اسماعیل موحدینژاد در جمع مردم محله اوزیها ضمن تشریح جزئیات اجرای طرح تپش(تفکیک پسماند شهری) در این محله، اظهار کرد: این طرح به صورت پایلوت در سه منطقه شهر بندرعباس درحال اجراست که در مرحله آزمایشی، گلشهر جنوبی، محله نایبند شمالی و محله اوزیها به عنوان محلات مورد نظر تحت پوشش قرار دارند.

وی با بیان اینکه کاهش تولید زباله و صرفهجویی در منابع مالی، مهمترین اهداف اجرای طرح تپش در بندرعباس است، اظهار کرد: در محله اوزیها مجتمعهای مسکونی و ویلایی، در نایبند شمالی هم بافت سنتی قدیمی و در گلشهر اقشار مختلف با فرهنگهای مختلف که بیشتر از خارج استان در این منطقه زندگی میکنند و بیشتر به صورت مجتمعی هستند که نحوه همکاری و همراهی ساکنان این مناطق با اجرای طرح تپش نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد.

موحدینژاد خاطرنشان کرد: در هر منطقه شش آموزشگر با تحصیلات عالیه دانشگاهی و بیشتر در رشتههای مرتبط با محیط زیست در این طرح مشارکت دارند که پس از تدوین منابع و سرفصلهای آموزشی، از مهرماه طرح به صورت رسمی وارد فاز اجراشد.

خبر جدید  بارگیری سکوی ۲۵۰۰ تنی گازی در خلیج‌فارس

معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس گفت: در ماه نخست، آموزشگران اقدام به آسیبشناسی، بررسی تعداد مخازن زباله، میزان تولید زباله و وضعیت جمعآوری زباله توسط پیمانکاران و وضعیت نظارت شهرداری، رعایت زمان و ساعت جمعآوری زباله، نحوه تفکیک زباله و… در محلات سه گانه پایلوت کردند.

این مقام مسئول تصریح کرد: در آبانماه آموزشهای چهره به چهره به ساکنان این مناطق، توزیع بروشور و… درخصوص اجرای طرح تپش توسط آموزشگران شروع شد و همزمان جمعآوری زبالههای خشک تفکیک شده در هر منطقه در دو روز در هفته نیز آغاز شد.

وی اظهار کرد: در بهمنماه نیز آموزشگرها در خصوص میزان تولید زباله و میزان تفکیک زبالههای تر و خشک و عملکرد پیمانکاران تنطیف و تفکیک ارزیابیهای لازم را انجام میدهند و آموزشگرها در واقع خودارزیابی میکنند و در اسفندماه نیز راستی آزمایی آموزشگرها را انجام میدهیم.

خبر جدید  امکان ثبت نام برای کسانی که در کنکور هم شرکت نکرده اند، فراهم شد

موحدینژاد ادامه داد: از ابتدای سال آینده نیز مخازن بزرگ زباله از کوچهها و معابر و بلوارهای این محلات جمعآوری میشوند و در ساعات و زمانهای اعلام شده زبالههای تفکیک شده تر وخشک جمعآوری شده و انتظار میرود ساکنان مجتمعهای مسکونی و تجاری و… این مناطق همراهی لازم را با اجرای طرح داشته باشند و از سال آینده اجرای طرح به سازمان پسماند شهرداری واگذار میشود.

معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس افزود: پس از ارزیابیهای صورت گرفته، درصورتی که طرح پایلوت با موفقیت انجام شود، سال آینده طرح تپش در تمام محلات و مناطق شهر بندرعباس اجرایی میشود و برنامهریزی میشود زبالهها یک روز درمیان جمعآوری شوند و منابع مالی صرفهجویی شده صرف احداث بوستانهای محله ای، زمینهای ورزشی، نصب المان و زیباسازی شهر و… میشود.

خبر جدید  بازدید از مرکز آموزش فنی وحرفه ای شماره یک بندرعباس

موحدی نژاد درخصوص مشوقهای اجرای طرح تپش هم اظهار کرد: کارتهای امتیاز به شهروندانی که در این طرح مشارکت دارند اعطا میشود و متناسب با این امتیازات از بیمههای آتشسوزی املاک، بلیط سینما و باغ پرندگان، کارت کارواش و… بهرهمند میشوند و همچنین در اسفندماه سه ویژه برنامه بزرگ در این محلات برگزار میشود و از شهروندان و همراهان اجرای طرح تپش تجلیل میشود.

موحدی نژاد تصریح کرد: در مدارس نیز برنامههای آموزشی برای آموزش تفکیک زباله برگزار شده است؛ هرچند معتقدیم که این آموزشها اثرگذاری لازم را نداشته است و بایستی آسیبشناسی در روند اجرای طرح صورت پذیرد.

در ادامه این برنامه نیز از معتمدین و شهروندان منتخب محله اوزی ها که در اجرای طرح تپش مشارکت داشتهاند، تقدیر شد.