به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ سیامک آرمان گفت : با حضور شورا و دهیار چاه دراز از محدوده معدنی شرکت تولیدی پودر گچ صنعتی جنوب فارس بازدید شد و با معدنکار قرارداد مشارکتی بمنظور احیاء و بازسازی عرصه معدنی تحت تاثیر عملیات بهره برداری و حفاظت مشارکتی و انجام عملیات بیولوژیک و بیو مکانیکی در محدوده تعیین شده عقد گردید .

وی افزود عملیات بیولوژیک و بیو مکانیکی شامل : کاشت نهال ، درختکاری همچنین اجرای پروژه سازه سنگی ملاتی جهت افزایش پوشش گیاهی ، بهبود وضعیت زیست محیطی ، جلوگیری از هدر رفت آب و تغذیه سفره های آب زیر زمینی می باشد