به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، دراین نشست صابری خورگومعاون فنی ونظارت این اداره کل گفت:تشکیل نشست مشترک هماهنگی سفرنوروزی بین مجتمع داران خدماتی رفاهی بین راهی وانجمن های شرکتهای مسافربری استان بلحاظ ساختاری دوتشکل نزدیک به هم هستندکه می توانندخدمات مطلوب وخوبی به مسافرین ارائه نمایندوباتوجه به ارتقاء سطح خدمات درمجتمع های خدماتی رفاهی منجربه سود دوطرفه برای مجتمع داران وشرکتهای مسافربری خواهدشد.

صابری خورگوافزود:استان هرمزگان بادارابودن ۳۳مجتمع خدمات رفاهی بین راهی فعال درحال خدمات دهی هستندکه درمقایسه بااستانهای دیگربلحاظ شرایط کمی جایگاه خوبی راداراست .

معاون فنی ونظارت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای تصریح کرد:مجتمع داران نسبت به زیباسازی محوطه،پاکیزگی ونظافت نمازخانه هاوسرویس های بهداشتی ومناسب سازی جهت استفاده جانبازان،معلولین وسالمندان اقدام نمایند.

خبر جدید  ارتقاء امکانات رفاهی آرامستان بندرعباس در دستور کار قرار دارد

صابری خورگوافزود:ماهمه مسئول هستیم چنانچه جایی ساخت وساز غیرقانونی صورت می گیردجلوگیری نماییم واماکن بین راهیبه ارتقاء کیفی سطح خدمات وهمچنین زیباسازی وایجادتنوع درخدمات قابل ارائه درداخل مجتمع ها اقدام نمایند زیرا ارتقاء سطح خدمات باعث رغبت بیشتررانندگان واستفاده کنندگان جاده ای که در نهایت ارتقاء سطح ایمنی وعبورومرور جاده نتیجه آن خواهدشد

درادامه این نشست کامرانی رئیس اداره مسافراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گفت:یکی از هدفهای اصلی سازمان توسعه حمل ونقل عمومی هست وارتقاء سطح خدمات مخصوصاخدمات حین سفربسیارمهم است لذا مجتمع های خدماتی رفاهی بخاطرپراکندگی آنها درمحورهای مواصلاتی وکریدورهای اصلی نقش بسزایی درارتقاء کیفیت وسطح خدمات سفردارند وقصدداریم باتفاهم نامه دراستان بین دوانجمن وکانون انجمن صنفی شرکتهای مسافربری وانجمن صنفی مجتمع داران منعقدکنیم

خبر جدید  آغاز فعالیت بیمه سرمد با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

رئیس اداره مسافراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان افزود:دربحث مسافرگیری وبلیط بین راهی خارج از شهرمجتمع هاشرایط خوبی بلحاظ دارابودن آب،برق،اینترنت ودیگرزیرساختهای مناسبی دارندومکانهای خوبی برای پایانه های نیمه متمرکز ویاغیرمتمرکزهستند که می توان باانعقادتفاهم نامه نسبت به مسافرگیری وصدورصورت وضعیت اقدام کردلذاباتوجه به ظرفیت خوبی که برای بخش مسافرفراهم شده است ازاین فرصت استفاده گردد.

خبر جدید  هجوم ملخ یک بحث کاملا جدی است

کامرانی افزود:هیاتی متشکل ازمجتمع داران وانجمن صنفی شرکتهای مسافربری ونماینده اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای از محوربندرعباس_سیرجان مشترکا بازدیدخواهندکردوخدمات مجتمع های بین راهی اندازه گیری ولحاظ خواهیم کردوامتیازبندی خواهدشدتابتوانیم درایام نوروزوایام درپیش بودن سفرهای نوروزی خدمات خوبی به هموطنان درمجتمع های خدماتی رفاهی داشته باشیم .درپایان این نشست به تعدادی از مجتمع داران که خدمات مطلوب ارائه نمودندبااهداء لوح تقدیرقدردانی گردید.