به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ «حمید رضائیان اصل» مدیرعامل شرکت مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران نیز گفت: وقتی از صنایع دریایی حرف به میان میآید طیف گستردهای از صنایع مدنظر است؛ اما مهم این است که ما چقدر توانستهایم در این زمینه فعال باشیم.

وی در ادامه بابیان اینکه این مجتمع صنعتی با تلاش شبانهروزی کارکنانش توانسته به جایگاه خوبی دست پیدا کند، گفت: ما در ابتدا به آسیبشناسی پرداختیم؛ در این مسیر استفاده از ظرفیت دانشگاه بسیار راه گشا بود و ما توانستیم با شناسایی نقاط ضعف به جایگاه امروزمان دست پیدا کنیم.

مدیرعامل منطقه ویژهی اقتصادی کشتیسازی با اشاره به استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی گفت: ما با جذب نخبگان دانشگاهی و راهاندازییک مرکز دانشبنیان توانستیم بسیاری از مشکلاتی که پیش روی صنعت کشتیسازی وجود داشت را مرتفع کنیم.

رضائیان با اشاره به اینکه هر تهدیدی میتواند به وجود آورنده یک فرصت باشد، گفت: درگذشته دانش تعمیرات ریگهای حفاری در اختیار انگلستان و آمریکا بود، با شروع تحریمها ما در این زمینه با مشکلاتی مواجه شدیم.

خبر جدید  زه کشی اراضی باتلاقی شهر درگهان و روستای هلر با 5 میلیارد ریال اعتیار

وی ادامه داد: ما در ایزوایکو توانستیم باوجود تحریمها نهتنها به مرز این دانش دست پیدا کنیم بلکه از آن فراتر برویم و درزمینهی تعمیر ریگهای حفاری به خودکفایی برسیم تا جایی که امروز بهجرئت میتوانیم بگوییم که امروز کشور در این زمینه خودکفاست.

مدیرعامل ایزوایکو با اشاره به اینکه ایزوایکو به دانش ساخت انواع شناورها با استانداردهای بینالمللی دستیافته گفت: از این به بعد دیگر این مجتمع نیازمند حمایت همهجانبه مجلس، دولت و نظام است تا پروژههایی که توان ساخت و تعمیر آن در کشور وجود دارد به شرکتهای خارجی سفارش ندهند.

رضائیان در پایان بابیان اینکه دانشگاه باید در حوزهی منابع انسانی نیز ورود کند گفت: دانشگاه باید با شناخت مشکلات صنعت نیروهای کارآمد را جهت رفع مشکلات صنعت تربیت کند تا ارتباط بین صنعت و دانشگاه پویا و کاربردی باشد.

خبر جدید  راه اندازی UPSهای مرکز انتقال نفت مهرآران

ایزوایکو نمونه هلدینگ کارآمد و موفق در هرمزگان،کشور و منطقه است

در ادامه «احسان کامرانی» مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه در حاشیهی بازدید از مجتمع ایزوایکو با اشاره به موضوع اقتصاد دریا محور گفت: متخصصان به این نتیجه رسیدهاند که ما در استان هرمزگان از تمام ظرفیت دریا استفاده نمیکنیمو باید ضمن شناسایی ظرفیتهاآنها را ارتقا دهیم.

وی گفت: این بازدیدها زمانی میتواندمؤثر واقع شود که ما با کمکها و پیشنهادهای علمی خود بتوانیم ظرفیت مجموعههای صنعتی را هرچند ناچیز ارتقا دهیم و باید توجه داشت همین مقدار ناچیز میتواند علاوه بر ارزآوری اشتغال پایدار را نیز به همراه داشته باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به تأسیس و راهاندازی اندیشکدههای مختلف در کشور، گفت: وظیفهیاین اندیشکدهها تولید فکر است و ما نیز امیدواریم با تولید فکر و ایده بتوانیم چشمانداز روشنی را در آینده رقم بزنیم.

خبر جدید  ترابری مسافران دریایی در بنادر غرب هرمزگان 18 درصد افزایش یافت/جابجایی کانتینر به مرز 3200 TEU رسید/افزایش 78 درصدی ترانزیت و رشد 9 درصدی صادرات غیر نفتی

عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان با اشاره به نمونههای جهانی این اندیشکدهها و نقش آنها در پویایی صنایع دنیا گفت: ما در کشور در حدود ۵۰ اندیشکده داریم که ۳ اندیشکدهی آن در استان هرمزگان است و بهزودی سه اندیشکدهی دیگر نیز به این مراکز اضافه خواهد شد تا بتوانیم اعضای هیئتعلمی دانشگاهها را ساماندهی و از ظرفیت فکری آنها استفاده کنیم.

کامرانی در ادامه با اشاره به دستاوردهای ایزوایکو درزمینهی ساخت و تعمیر انواع شناورها، بیان داشت: ایزوایکو نمونه هلدینگکارآمد و موفق در استان هرمزگان ،کشور و منطقه است و اگر دانشگاه و مراکز علمی،پژوهشی و فناوری در کنار آن قرار گیرندمیتواند مرزهای دانش را با سرعت بیشتری درنوردد.