به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ حائز اهمیت است که استان هرمزگان برای اولین بار است که موفق به کسب رتبه زرین صنعت سبز ملی میگردد