به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ عباس امینیزاده با اعلام این خبر اظهار کرد: اهمیت برنامهریزی به لحاظ تأثیری که در ساماندهی فعالیتها، مدیریت هزینه و افزایش بهرهوری سازمانی ایفا میکند، روشن است، اما بنا به دلایل مختلف از جمله عدم تهیه برنامهها به صورت راهبردی و عدم ارتباط واقعی میان برنامههای مصوب با مدلهای تخصیص منابع و به ویژه با نظام بودجه، همواره برنامههای تدوینی با کاستیهای عدیدهای مواجه است.

وی افزود: از طرف دیگر، با مطرح شدن مباحث جدید در حوزه برنامهریزی شهری طی دهه اخیر، دستورالعملهای قبلی در زمینه برنامه میانمدت شهرها نیازمند تقویت است، به گونهای که منجر به تهیه برنامهای با رویکرد راهبردی برای توسعه شهر به طور عام و حصول نتایج عملیاتی برای شهرداری به طور خاص، شود.

خبر جدید  پیشگیری کم هزینه تر از درمان است

شهردار بندرعباس ادامه داد: برنامه راهبردی توسعه شهری و شهرداری پاسخی به نیاز مدیریت شهری در کشور، پیرامون تدوین برنامهای فراگیر است، به گونهای که بتواند در کنار برنامههای توسعه، شهری متداول در ایران مانند برنامه(جامع تفصیلی) که اغلب ناظر بر سازماندهی کالبدی فضایی شهر میباشد، در چارچوبی علمی به آینده محتمل توسعه شهر به شکلی هدفمند و با اتکا به مشارکت همه بهرهوران بپردازد.

امینیزاده از عزم جدی مجموعه شهرداری بندرعباس در نگارش و تدوین«سند راهبردی شهرداری بندرعباس» خبر داد و در این ارتباط اظهار کرد: این سند به منظور تامین اهداف فوق و با مشارکت اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین و جمعی از مدیران ارشد شهرداری بندرعباس در قالب ستاد راهبری تدوین سند و کارگروههای تخصصی و با بررسی دقیق اسناد بالادستی، توجه به پتانسیلها، ظرفیتها و مطالعات مختلف پیشین تهیه شده است.

خبر جدید  میناب در چنبره خشکسالی و فروچاله ها

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: برنامه راهبردی شهرداری بندرعباس مانند انواع سندها و طرحهای جامع موضوعی و موضعی، با نگاه ویژه به مطالعات جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی و همچنین سند آمایش سرزمین با رعایت اصول آینده پژوهی تدوین شده است.

وی با اشاره به اینکه این برنامه توسعهمحور از ابتدای سال ۹۸ آغاز میشود، بیان کرد: برنامه راهبردی شهرداری بندرعباس شامل سند چشمانداز شهر بندرعباس در افق ۱۴۱۷ و برنامه راهبردی-عملیاتی شهرداری بندرعباس در افق ۱۴۰۲ تدوین شده است.

خبر جدید  نیاز است بسیج برای احیاء ظرفیت‌ها همکاری داشته باشد / مجموعه سپاه و بسیج به موضوعات زیست‌محیطی ورود کند

شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: بر این اساس، چشمانداز شهر بندرعباس برای فاصله سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۱۷ تدوین شده که دارای افق ۲۰ ساله است و به چهار برنامه عملیاتی پنج ساله تقسیم میشود.

امینیزاده افزود: برنامه عملیاتی شهرداری بندرعباس برای پنج سال اول، یعنی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در این سند به صورت مشروح ارائه شده است.