به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛خلیل علیرضایی زاده هدف از راه اندازی این سامانه را پیگیری و بررسی شکایات بهداشتی مردم در راستای ارتقاء سطح بهداشتمواد غذایی و جامعه و همچنین بهبود وضعیت بررسی شکایات از طریق این سامانه، عنوان کرد.

وی با بیان اینکه کارشناسان بهداشت محیط به عنوان پشتیبان سامانه در هر استان و شهرستان می باشند، تصریح کرد: در صورت اعلام شکایت توسط مردم با شماره ۱۹۰ در مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، شکایات مردمی دریافت و در سامانه شهر مورد نظر بارگذاری می شود.

علیرضایی زاده ابراز کرد:در این راستا کارشناس موظف به پیگیری اخبار به صورت روزانه بوده و بعد از بررسی نتایج پیگیری شکایت را در سامانه ثبت می کند و گزارش نتایج پیگیری از طریق مرکز سلامت محیط و کار به صورت تلفنی به شاکی اعلام می گردد.