به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ " دانش در ادامه خاطرنشان کرد: انجام این تصمیم شهرداری به لحاظ افزایش بهره وری و راندمان کاری در دو ماه آخر سال بوده است، و با رعایت ساعت کاری ۴۴ ساعت در هفته ، تعطیلی پنجشنبه ها لغو شده است، که البته این موضوع فقط مربوط به دو ماه آخر سال بوده و از ابتدای سال ۹۸ دوباره ساعت کاری به روال عادی خود بر خواهد گشت.

خبر جدید  پیشگیری کم هزینه تر از درمان است