به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ معاون برنامهریزی و توسعه منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس افزود: از اهداف

اصلی تمامی مناطق ویژه، جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی است و در این راستا، ملزومات مورد نیاز استقرار صنایع را ایجاد

میکند. تامین زمین برای استقرار، اولین نیازی است که خوشبختانه با افتتاح طرح توسعه اراضی منطقه ویژه اقتصادی صنایع

معدنی و فلزی خلیج فارس عملی شد. وظیفه دیگر مناطق ویژه، تامین زیربنای مورد نیاز صنایع ازجمله آب، برق و گاز است که منطقه

ویژه اقتصادی خلیج فارس در این زمینه نیز اقداماتی را اجرایی کرده است. تامین زیرساختهای انرژی مورد نیاز صنایع موجود در

منطقه ویژه به تناسب توسعه صنایع ایجاد میشود.

وی تاکید کرد: منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس جهت تامین انرژی برق مورد نیاز واحدهای مستقر اقدام به جذب سرمایهگذار برای احداث نیروگاه برق کرد. با اقدام سازمان ایمیدرو و قرارداد خرید تضمینی برق سرمایهگذار، نیروگاه از سال ۱۳۹۴ کار احداث نیروگاه برق در منطقه را شروع کرد. این پروژه در دو فاز اجرایی شد، فاز اول با ظرفیت تولید ۱۶۵ مگاوات برق که در پاییز ۱۳۹۷ به بهرهبرداری رسید و برق حاصل به شبکه برق سراسری وارد شد و فاز دوم این پروژه، سیکل ترکیبی بخار است و برای اجرای این پروژه نیز دوره زمانی ۲ ساله در نظر گرفته شده است.
محمد جواد محبی خاطرنشان ساخت: جهت تکمیل برق مورد نیاز در منطقه، قراردادی برای احداث نیروگاه دیگری با ظرفیت تولید ۸۸۰ مگاوات منعقد شد. زمین نیروگاه به سرمایهگذار واگذار شده است و تمهیدات لازم جهت به اجرا گذاشتن طرح توسط سرمایهگذار در حال پیگیری است. همچنین برای ساخت نیروگاه، برق دیگری نیز در سایت میانی زمین مشخص شده است.