به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ مجمع انتخاباتی فدراسیون قایقرانی هفتم اسفندماه برگزار خواهد شد. با توجه به برگزاری این مجمع، نمایندگان بخش های مختلف برای حضور در این مجمع از سوی محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش معرفی شدند.

بر این اساس آقایان احمدرضا طالبیان و محسن شادی و هدیه کاظمی نمایندگان ورزشکاران، مسعود مهدوی نیا نماینده داوران، حسین ملکی نماینده مربیان و باشگاه های مقاومت بسیج و مرزبانی ناجا نمایندگان باشگاههای حاضر در مجمع انتخاباتی فدراسیون قایقرانی هستند.