به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ آرش رضایی، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری هرمزگان در ابتدای این همایش آموزشی اظهار کرد: برگزاری این دورههای آموزشی باید بتواند خطاها و اشتباهات را کاهش دهد.

وی با اشاره به اینکه استان هرمزگان با وجود موقعیت استراتژیک، وجود ذخایر نفت و گاز و همچنین ایجاد زیرساختهای قابل توجه توانسته نقش موثری در رونق و اقتصاد کشور داشته باشد، افزود: این موقعیت وظایف شهرداریها را سنگینتر کرده است.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری هرمزگان ادامه داد: ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و احیای بافتهای ناکارآمد بخش مهمی از چشمانداز توسعه هرمزگان است.

رضایی خاطرنشان کرد: لایحه مدیریت یکپارچه شهرها میتواند نقاط ضعف موجود در شهرها را با دقت و حساسیت بیشتری رفع کند.

وی با اظهار اینکه کهنه بودن قانون شهرها به سال ۱۳۳۰ باز میگردد، در حالی که شهرها بزرگ شدهاند ولی قوانین آنها قدیمی مانده است، گفت: بازنگری در قانون میتواند بسیاری از مشکلات شهرها را رفع کند.

این مقام مسئول در ادامه سخنانش نیز خاطرنشان کرد: بزرگترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده ۱۰۰ است که متاسفانه نه تنها نقش بازآفرینی ندارد، بلکه اهداف خود در بخش بازدارندگی را ایفا نکرده است.

اضافه میشود، نمایندگان کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها شامل یکی از اعضای شورای اسلامی شهر، نماینده قوه قضائیه و شهرداران شهرهای استان هرمزگان در این همایش آموزشی حضور داشتند و در ادامه نیز به سوالات شرکتکنندگان از سوی مدرسین دوره پاسخ داده شد.