به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛محسن نصرتی، رئیس کمیته امداد شهرستان پارسیان تأکید بر اینکه اعتماد مردم به این نهاد بالاترین پشتیبان معنوی کمیته امداد در حوزه رسیدگی به جامعه هدف است، گفت: حامیان و خیران پارسیانی در قالب طرحهای اکرام ایتام و محسنین در ۱۰ ماهه سال جاری، ۹۸۱ میلیون تومان به ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان کمک کردند که این میزان کمک نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۸ درصد افزایش داشته است.

نصرتی بابیان اینکه مساعدتهای نقدی حامیان بهطور مستقیم بهحساب ایتام واریز میشود، تصریح کرد: کمک خیران طی امسال ۵۳۳ میلیون تومان بهصورت نقدی و ۴۴۸ میلیون تومان بهصورت غیر نقدی (کالا) به فرزندان ایتام و محسنین خانوارهای تحت حمایت شهرستان پارسیان مساعدت کردند.

رئیس کمیته امداد شهرستان پارسیان بیان کرد: هماکنون ۷۸۴ حامی طرح اکرام ایتام، ۱۳۲ یتیم را زیر چتر حمایتی خود قرار دادهاند و ۵۶۱ حامی نیز از ۲۸۳ فرزند خانوارهای تحت حمایت که سرپرست آنها به دلیل بیماری، ازکارافتادگی و کهولت سن قادر به تأمین مایحتاج زندگی نیست در قالب طرح محسنین حمایت میکنند.

وی به دیگر حمایتهای حامیان نیکوکار اشاره و بیان کرد: حامیان ایتام و محسنین علاوه بر پرداخت کمکمعیشت ماهیانه به فرزندان معنوی خود، درزمینهٔ ساخت و بهسازی مسکن، خرید لوازمخانگی، کمکهزینه تحصیلی، خدمات درمانی و دیگر نیازهای این خانوارهای ایتام و محسنین مشارکت میکنند.

نصرتی خاطرنشان کرد: خیران میتوانند با مراجعه حضوری به کمیته امداد این شهرستان و یا با شمارهگیری تلفن گویای ۳۲۸۸ برای کمک به ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت این نهاد در قالب طرحهای اکرام ایتام و محسنین کمک کنند و همچنین نیکوکاران عزیز جهت ثبتنام در طرح اکرام میتوانند با ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ آمادگی خود را جهت مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین اعلام نمایند.

خبر جدید  دست آوردهای صید و صیادی در حوزه های اقتصادی،تولید و اشتغال استان هرمزگان کم نظیر است